Általános Szolgáltatási Feltételek – Nagyvállalati

A Mile Informatika KFT (Székhely: 2837 Vértesszőlős Sánc u 2.)
, a továbbiakban mint Szolgáltató és az Interneten, vagy más bármely módon
regisztrált felhasználók –
a továbbiakban mint Felhasználó – részére a domain regisztrációs és
kapcsolódó tartalom jellegű szolgáltatásokat biztosítja az
alábbi feltételek mellett:
Az ügyfélszolgálat előrhetősége:
Nyitvatartás személyes ügyintézéshez: Munkanapokon H-Cs 09:30-16:00
Telefonszám: +36 34 579-010
Fax: +36 34 579-011
Internetes honlap: www.mile.hu
Szolgáltatások leírása:
Domain regisztráció

Felhasználó részére a Szolgáltató különböző internetes végződéssel nevek bejegyzését leszi tehetővé, képviselve a Felhasználót a végződéstől függő fő bejegyzést végző szervezetek felé. A nevek fenntartásához a Szolgáltató biztosítja szakértelmét és a szükséges műszaki hátteret.
Az egyes végződések esetén (.hu, .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .info, .cc, .cn, .asia)
a regisztráció elindításakor felhasználó
részéről az egyes végződéshez tartozó regisztrációs szabályzatok és
feltételek . is elfogadásra kerülnek, melyeket a végződésekhez rendelt
szervezetek tesznek közzé.
Fő zóna adatbázis:
www.iana.org/domains/root/db/

e-mail postafiók

Szolgáltató internetes levelező szervert üzemeltet, melyen keresztül ügyfelei
részére ezen szolgáltatásokat biztosítja.
A szolgáltatás része, hogy a felhasználók részére email címet és hozzá
tartozó jelszóval védett postafiókot hoz létre,
melyet szabványos Post Office Protokol 3 verzióval (POP3) a felhasználók
elérhetnek.
A sikeresen letöltött leveleket a felhasználó köteles a szerverről
törölni.
A postafiókok mérete nem korlátozott, de az extrém méretű postafiókok
esetén szolgáltató figyelmezteheti felhasználót a törlésre.
Extrém méret a postafiókok
átlagos méretét 200% -al, vagy 100Mb-ot meghaladó méretű postafiók.
Szolgáltató fenntartja a jogot a 60 napnál régebbi emailek automatikus
törlésére, illetve az Extrém méretű postafiókból a 30 napnál régebbi emailek automatikus törlésére.

A levelezés szolgáltatás részeként a Felhasználók szabványos
Simple Mail Transfer Protokoll (SMTP) szolgáltatás segítségével
szolgáltató szerverén keresztül email-ket küldhetnek.
A szolgáltatást csak a postafiókot is használó Felhasználók vehetik igénybe,
ezért a szerver felhasználói azonosítást (SMTP-AUTH) igényel.
Küldött emailek címzettjeinek száma nem haladhatja meg a beállított
maximális számot. (15 db) Több címzettnek küldött emailek továbbítására a Szolgáltató listakezelő szolgáltatást biztosít.
A némely internet szolgáltató által alkalmazott forgalomszűrések miatt a szabványos SMTP 25/tcp porton felül Szolgáltató felhasználói részére a szolgáltatást a
8025/tcp porton is biztosítja.
Szolgáltató mindent megtesz a rendszerén keresztül elindított elektronikus emailek kézbesétésért, de a fogadó rendszerek elérhetetlenéségől, vagy ezen rendszerek
által alkalmazott szűrésekből adódóan meghiúsult kézbesítésekből adódó, vagy ezen harmadik fél által üzemeltetett rendszerel által okozott károkért felelősséget
nem vállal.

Technikai korlátozás, hogy a küldött, vagy fogadott levél mérete nem
haladhatja meg a maximális beállított méretet. (15Mbyte)

Web tárhely (honlap) szolgáltatás folyamatos eléréssel saját internetes cím (domain név) alatt

Szolgáltató saját szerverén a Felhasználók, mint tulajdonosok részére
Hypertext Transfer Protokoll V1.1 verzióval (HTTP virtualhosting) elérhető
tárhely szolgáltatást biztosít.
A tárhelyhez Felhasználók szabványos File Transfer Protokoll (FTP)
segítségével felhasználói azonosítás után tölthetik fel az internetről
elérhető tartalmakat, illetve kapcsolódó egyéb anyagokat.
Szolgáltató biztosítja a szerver helytől független elérését, így a
felkerült tartalmak internetől történő lehívhatóságát.
A tárhely feltölthető állományok összesített mérete az előfizetői
megrendelésnek megfelelően korlátozott.
Szolgáltató a szerveren tárolt adatok rendundánsan tárolja,
adatmentéseket készít, igény esetén ez
alapján, ha rendelkezésre áll megfelelő időpontú adat, visszaállítást végez,
de az ott tárolt adatokért felelősséget nem vállal, ugyanakkor
mindent megtesz ezen események megelőzéséért. A tárhelyen, vagy az ahhoz kapcsolódó
adatbázisokban röggzített adatokoért a szolgáltató felelősséget nem vállal,
ezen adatok biztonsági tárolásának, az arról való biztonsági másolatok készítése Ügyfél, felelőssége.

A szerződés létrejöttének leírása:

Elektronikus szerződés kötés esetén
a Szolgáltató által az Interneten közzétett online regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és a
valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével, és elektronikus történő elküldésével a Felhasználó a jelen szerződés megkötését kezdeményezi.
Ennek elfogadásáról a szolgáltató visszaigazolást küld elektronikus úton emailben.
Felhasználó az adatlap megküldésével, majd ezután a szolgáltató által emailben küldött azonosítót tartalmazó link segítségével történő újbóli belépéssel szándékát
ismét megerősíti, s ezzel a a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A szerződés a felek között határozatlan időtartamra jön létre.

Nem elektronikus szerződés kötés esetén a Felhasználó az adott típusó szolgáltatás megfelelő igénybejelentési dokumentumát letöltheti a Szolgáltató honlapjáról,
majd kinyomtatás után az optikai scanneléssel, levélben, vagy fax útján juttatja el a szolgáltatóhoz.

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a szerződéskötési igény beérkezése után kezdi meg.
A szolgáltatásról számlát állít ki, melyet a Felhasználó felé postai úton juttat el, s erről elektroniksu értesítést küld, mellyel egyben a szolgáltatás kezdetét is
jelzi.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

A szolgáltatások megrendeléséhez és használatához Internet kapcsolattal rendelkező számítógép és internet böngésző szükséges, mely kompatibilis a megjelenítendő oldalak HTML 4.0 alapú, javascriptet tartalmazó oldalaival. Tárhely bérlet esetén az adatok feltöltése szabványos FTP protokollt ismerő klienssel történhet. Postafiók használatához szabványos POP3 és SMTP protokollt ismerő levelező kliens program szükséges, mely küldés esetén smtp autentikációt használ.

A szolgáltatások díjai:

A szolgáltatások mindenkori, szolgáltatás típusától, a felhasználó forgalmától és besorolásától és az egyéb speciális körülményektől függő
egyszeri és rendszeres (időszaki) díjait a Szolgálató honlapján rendszeren
közzétett aktuális ártáblázat tartalmazza. A folyamatos szolgáltatások hosszabbításáról Szolgáltató időszaki számlát küld,
melynek a fizetési határidejéig Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy a számlával kapcsolatosan ellenvéleményét (számlare reklamáció) megfogalmazni és
azt a szolgáltatóhoz eljuttatni.
A fizetési határidőig meg nem fizetett számlát Szolgáltató automatikusa a számlával érintett szolgáltatások felmondásaként értelmez,
azzal kapcsolatosan további felelősséget nem vállal.
Késedelmes fizetés esetén az eset egyedi körülményeit figyelembe véve Szolgáltató egyedi eljárás keretében a Felhasználóval történő egyeztetés alapjá jár el.
Ilyen esetben a felmerült egyedi eljárás költségei és következményei Felhasználót terhelik, az egyeztetés elmulasztásából, a szolgáltatás újraindításának
sikertelenségéből adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Felhasználó jogai és kötelezettségei:

Felhasználó a szerződést bármikor felmondhatja, az igénybevett szolgáltatás fordulónapját megelőző 8-ik munkanap,
vagy a szolgáltatásról kiállított számla fizetési határideje közül a korábbi időpontjáig.
Későbbi felmondás esetén a szolgáltatás a Felhasználó részéről csak a Szolgáltató részéről felmerült díjak Felhasználó részéről történő megtérítése mellett
lehetséges.

A Felhasználó a regisztráció során megadott saját elérhetőségének és számlázási adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül
bejelenteni, kiemelten a kapcsolattartásra megadott email címre vonatkozóan.
Elmulasztott adatváltozás bejelentés miatt bekövetkező kárért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
(elveszett számla, nem olvasott email miatti domain törlés, stb.)

A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
Szolgáltató kiértesítéskor küldött tárhely, sql, email postafiók, jelszavakat saját rendszerében kódolatlan formában nem tárolja, ezzel biztosítja ezen adatok
teljes védelmét, arról másolatot küldeni nem tud.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus úton hírlevelet vagy reklámot
küldjön, amely a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat, újdonságokat, illetve a Szolgáltató vagy más reklámozó szolgáltatásait és termékeit népszerűsítő információkat tartalmazhat.
A Felhasználó a reklámok küldését írásbeli bejelentéssel megtilthatja.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató a szolgáltatásokat lehetőség szerint a minél magasabb műszaki színvonalon nyújtja, a szükséges műszaki felügyelet és szakértelem biztosításával a következő rendelkezésre állási célkitűzések mellett:

domain és zóna adatok elérhetősége az Internet felől: 100%
web tárhely, honlap elérhetőség >99.2%
elektronikus postafiók elérhetősége>99.5%

A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani.

A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy szüneteltetheti, ha

a) A felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató rendszereinek rendeltetésszerű működését
b) Domain regisztráció és fenntartás esetén a szolgáltatás díjának kiegyenlítése a domain bejegyzési dátuma, mint fordulónapig, vagy az ezen szolgáltatásról szóló számla fizetési határidejéig nem történik meg

A fordulónapig történő ki nem fizetésből,
vagy a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla fizetési határidőig való kiegyenlítésének elmulasztásából,
vagy a Felhasználó adataiban beállt változásból (különösen cím, email cím),
vagy a Felhasználó részére küldött értesítésekre való válasz elmulasztásából,
vagy a Felhasználó által használt harmadik fél által üzemeltetett elektronikus postaiók (email cím) elérhetetlensége, vagy egyéb hiábájából adódó sikertelen kézbesítésből,
vagy a postai cím elérhetetlenségének esetéből
adódóan felmerült azonnali, vagy későbbi károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltatási időszak (számlázási periódus) letelte előtti szolgáltatás megszűnése esetén a Szolgáltató díjvisszafizetést nem biztosít.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket saját döntése alapján, egyoldalúan módosítsa, mely esetben Felhasználó a meglévő szerződéstől
annak felmondásával elállhat.
A jelen szerződési feltételeket szolgáltató www.mile.hu Internet címen teszi közzé.

Adatkezelés, adatbiztonság:

A Szolgáltató minden a szolgáltatással kapcsolatosan a tudomására jutott üzleti és személyes információt bizalmasan kezel, azokat harmadik fél számára
előzetes hozzájárulás nélkül nem adja át, azokat nem hozza nyilvánosságra.

Egyéb szerződési feltételek:

A jelen szerződésre, annak értelmezésére és a felek közötti bármely jogvitára a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire.
A jelen szerződésből eredő jogviták eldöntése végett a szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat – hatáskörtől függően –
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Vértesszőlős, 2009 március 01.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás